Logo WTZ Stoczek Łukowski

News

News zdjęcie id 142

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

17.04.2020

Program PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysyowych wywołanych chorobami zakaźnymi (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epideicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r, do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej  kolejnych po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W związku z uruchomieniem nowego programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III należy składać poprzez System SOW.

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (wystarczy jedynie założyć konto w Systemie).

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku, np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie (wzór dostępny na stronie PFRON). Wnioski dostarczone w taki sposób, przyjmowane są tylko i wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z miejscem zamieszkania, w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się od 10 kwietnia 2020 roku.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

2. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3.uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

4.pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

5.pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta jest udzielana w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

WTZ zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.